1. Formål

Grønt nabofellesskap er en forening som jobber for å etablere et miljøvennlig bofellesskap i nærheten av Oslo bygget på et vegansk verdigrunnlag. Bygging og drift skal følge veganske prinsipper. Mat som tilberedes og spises i felleshus og på felles utearealer skal være vegansk.

2. Juridisk person

Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

3. Medlemmer 

Medlemskap i foreningen er åpent for alle over 18 år som ønsker eller vurderer å bli beboer i bofellesskapet, og som støtter et vegansk verdigrunnlag i bofellesskapet. 

Interesserte får først gratis prøvemedlemskap. Man kan da delta på møter og diskutere saker på lik linje med ordinære medlemmer, men har ikke stemmerett ved avstemninger og kan ikke velges til tillitsverv. Man kan være prøvemedlem i inntil 3 måneder.

For å bli ordinært medlem må man betale en medlemsavgift på 1000 kr. Dette er et engangsbeløp som går til drift og utvikling av bofellesskapet. 

Alle medlemmer som har betalt årskontingent inneværende år og medlemsavgift, er valgbare til tillitsverv i foreningen og har stemmerett på årsmøter og medlemsmøter. 

Kriterier for å kunne bli fullt medlem:
– Man må ha deltatt på minst ett foreningsmøte (i tillegg til å ha betalt 1000 kr)
– Nye medlemmer godkjennes av styret

Kriterier for å kunne reservere bolig:
– Man må være fullt medlem og ha betalt årskontingent. I tilfeller hvor en boenhet vil bestå av to voksne, skal begge være fullt medlem.
– Hver boenhet må ha investert minimum 20 000 kr (i tillegg til medlemsbeløp). 

4. Kontingent

Kontingent fastsettes av årsmøtet.

5. Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april og innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene. 

Forslag som skal behandles på årsmøtet, skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Medlemmer som ikke kan være tilstede, kan stemme ved fullmakt.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre et flertall av de fremmøtte godkjenner det.

6. Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:
a) Behandle foreningens årsmelding
b) Behandle foreningens regnskap
c) Vedta foreningens budsjett 
d) Fastsette kontingent
e) Behandle innkomne forslag
f) Velge styremedlem(mer) 

7. Ekstraordinære årsmøter 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene ønsker det. 

Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.

8. Medlemsmøter

Det skal arrangeres medlemsmøter hvor viktige avgjørelser som angår bofellesskapet diskuteres og stemmes over. 

Medlemsmøter holdes når styret bestemmer det eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene ønsker det. 

Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for årsmøter.

9. Styret

Styret er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene i saker som ikke er lagt til medlemsmøter etter punkt 8.

Styret skal:
a) Konstituere seg selv og fordele roller og oppgaver etter behov. 
b) Iverksette årsmøtets bestemmelser.
c) Administrere foreningens økonomi og eiendeler.
d) Legge til rette for medlemmenes medvirkning gjennom møter og digital kommunikasjon.
e) Legge til rette for sosialt fellesskap i foreningen.
f) Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver.
g) Sørge for å spre informasjon om prosjektet.

Det innkalles til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.

10. Signaturrett

Alle styremedlemmer har signaturrett hver for seg.

11. Vedtektsendringer

Endringer i vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

12. Oppløsning 

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.